top of page

Wat is Digital Destiny? 

Digital Destiny biedt een kennisplatform over het werken met maatschappelijke vraagstukken in de klas. Digital Destiny introduceert een reeks leermiddelen en methoden die je voor leerlingen van 6 tot 10 jaar kan gebruiken in een blended leeromgeving, dat wil zeggen een leercontext waarin je zowel online als offline werkt. Digital Destiny werkt bovendien aan een verbinding tussen school en thuis die gericht is op de integratie van maatschappelijke kwesties in de klas.   

Het online leerplatform bestaat uit 5 modules. In elke module wordt een principe uitgelegd aan de hand van een inleidende paragraaf, een korte video waarin je meer leert over het principe, enkele reflectie-oefeningen, een lijst met lesmaterialen en aanvullende informatie over het onderwerp. 

In de video hieronder worden de basisconcepten van Digital Destiny uitgelegd met extra informatie onder de video.

Top overview

Theoretisch kader

 

Het theoretisch kader van Digital Destiny reikt een basis aan voor leerkrachten om maatschappelijke vraagstukken te integreren in hun bestaande curriculum, door gebruik te maken van een reeks pedagogische principes met betrekking tot ‘leren’. Deze principes zullen leerkrachten ondersteunen bij de ontwikkeling en het ontwerp van doordachte leerervaringen voor hun leerlingen in een open en veilige klasomgeving.   

 

In die leeromgeving biedt de leerkracht aan leerlingen kansen om de competentie te ontwikkelen om te handelen als weerbare en bewuste burgers. Digital Destiny ondersteunt de leerkracht bij het creëren van deze EDO*-experimenteeromgeving' waarin leerlingen leren van ervaringen met maatschappelijke vraagstukken en fouten worden gezien als kansen om van te leren.  

*EDO: Educatie voor Duurzame Ontwikkelin

Duurzame ontwikkeling​

 

Duurzame ontwikkeling is een concept dat zich richt op het voorzien in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Het gaat erom sociale, economische en ecologische overwegingen met elkaar in evenwicht te brengen om ervoor te zorgen dat ontwikkeling op lange termijn duurzaam is. 

Om duurzame ontwikkeling concreet te maken, werden in 2015 door de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG's) aangenomen als onderdeel van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. Het gaat om een reeks van 17 doelstellingen voor de mensheid die een reeks uitdagingen in verband met duurzame ontwikkeling aanpakken, waaronder armoede, ongelijkheid, klimaatverandering en aantasting van het milieu.  

De SDG's bestrijken een breed scala aan onderwerpen en zijn universeel bedoeld, wat betekent dat ze voor iedereen gelden. Ze zijn onderling verbonden en afhankelijk van elkaar, met andere woorden de ene SDG kan de vooruitgang van de andere SDG ondersteunen.  

In het algemeen zijn duurzame ontwikkeling en de SDG's nauw met elkaar verbonden. Duurzame ontwikkeling is het bredere concept, terwijl de SDG's een reeks specifieke doelstellingen zijn die tot doel hebben duurzame ontwikkeling wereldwijd te bevorderen. Door te werken aan de SDG's kunnen landen en individuen bijdragen aan het bredere doel van duurzame ontwikkeling.   

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling  

Duurzame ontwikkeling vindt zijn weg naar het klaslokaal via Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) is een benadering van onderwijs die zich richt op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden, waarden en attitudes die nodig zijn om een duurzame wereld te creëren en leerlingen in staat te stellen die keuze te maken. Dit betekent onder andere inzicht hebben in de ecologische, sociale en economische uitdagingen waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd en de ontwikkeling van de vaardigheden en kennis die nodig zijn om deze uitdagingen aan te pakken.  

 

Blended leren

 

Blended leren is een benadering die online leren combineert met traditioneel face-to-face onderwijs. In de context van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling kan blended leren een effectieve manier zijn om leerlingen te betrekken en hen de kennis en vaardigheden bij te brengen die zij nodig hebben om verantwoordelijke wereldburgers te worden.  

Enkele voorbeelden:   

 • Een quiztool in de klas om de meningen en kennis van de leerlingen te controleren 

 • Een digitaal whiteboard waarop leerlingen in groepjes samenwerken in de klas en dit delen met thuis 

 • Een digitaal draaiwiel om een onderwerp te kiezen om rond te werken  

 • ...  

Blended lerenkan een waardevol instrument zijn voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. Door online leren te combineren met traditioneel onderwijs kan blended learning leerlingen een meer flexibele en gepersonaliseerde leerervaring bieden. Dit kan in het bijzonder doeltreffend zijn voor EDO, aangezien het leerlingen in staat stelt op eigen tempo te leren en zich te concentreren op de onderwerpen en kwesties die voor hen het meest relevant zijn.  

Hoe maak je dingen blended?

 Een goede manier om te weten welk digitaal hulpmiddel je in de dagelijkse lespraktijk kunt integreren, is het SAMR-model. Het SAMR-model is een taxonomie met vier niveaus voor het selecteren, gebruiken en evalueren van technologie in het onderwijs. Wanneer je een digitaal hulpmiddel in de klas gebruikt, probeer het dan te beschrijven en te categoriseren aan de hand van het SAMR-model.   

Deze vier niveaus zijn:

 • Substitutie: de technologie is een directe vervanging van een traditionele methode, zonder functionele verandering.   

 • Augmentatie: de technologie is een directe vervanging van een traditionele methode, maar met een functionele verandering.   

 • Wijziging: de technologie maakt een significant herontwerp van een taak mogelijk, dat verder gaat dan de traditionele klassikale methoden.   

 • Herdefiniëring: de technologie maakt het mogelijk nieuwe taken te creëren die voorheen ondenkbaar waren om geheel nieuwe leermogelijkheden mogelijk te maken.  

Vergeet niet dat je het leren van je leerlingen niet altijd opnieuw hoeft te definiëren. Misschien moet je maar een paar kleine technologische aanpassingen te doen aan een reeds succesvolle onderwijsstrategie om een verandering te zien!   

 • Wat hoop je te bereiken met deze technologie?  

 • Welke impact zal het hebben op het leren van mijn leerlingen?  

 • Zijn mijn leerlingen in staat om met deze technologie te werken?   

 • Hoeveel tijd moet ik besteden om het te laten functioneren?  

Digitale inclusie 

  

In Digital Destiny besteden we ook aandacht aan digitaal inclusief werk, dat verwijst naar acties en oplossingen die nodig zijn om digitale uitsluiting te voorkomen, zodat iedereen volledig kan deelnemen aan de digitale samenleving. Met de focus op laagdrempelige blended learning tools maken kinderen al op jonge leeftijd kennis met de digitale tools. In de werkvormen zetten we in op samenwerkend leren, leerlingen leren van elkaar om met die digitale tools te werken. Toegang op scholen tot digitale materialen is niet genoeg. Er zijn drie andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan, waarbij we werken aan hun vaardigheden in Digital Destiny, proberen een ondersteunend netwerk in de school en daarbuiten te bevorderen en leermiddelen creëren met de focus op inclusie door ontwerp.   

Enkele tips om te werken aan digitale inclusie:

 • Gebruik duidelijke taal: zorg ervoor dat je boodschap zowel offline als online telkens onmiddellijk duidelijk is.    

 • Bied hulp: wanneer leerlingen of ouders niet weten hoe bepaalde online tools werken, installeer dan een snelle en eenvoudige workshop. Gebruik waar mogelijk een buddysysteem om leeftijdsgenoten elkaar te laten helpen.   

 • Denk aan de smartphone: kwetsbare groepen hebben vaker een smartphone dan een computer. Richt je bij een oefening buiten de klas op de smartphone. 

bottom of page